دانش آموزان دختر و معلم روستای ونیق ارسباران

عنواندانش آموزان دختر و معلم روستای ونیق ارسباران
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۳ ع
سال انتشار۱۳۴۸
تاریخ نشر

ارديبهشت ۱۳۴۸

وضعیت رنگ

رنگي

موضوععکس, مدرسه دخترانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
دانش آموزان دختر و معلم روستای ونیق ارسباران