دانش آموزان دختر مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود

دانش آموزان دختر مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
عنواندانش آموزان دختر مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۳۵۴-۱۳۵۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه دخترانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

معلم مدرسه محمد علی جدیدالاسلام