دانش آموزان دختر در ترکمن صحرا

دانش آموزان دختر در ترکمن صحرا
عنواندانش آموزان دختر در ترکمن صحرا
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۰ ع
عکاسخادم, علی
سال انتشار۱۳۰۱
تاریخ نشر

۱۳۰۱

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

اندازه۱۸*۲۴
موضوععکس, علی خادم, مدرسه دخترانه
منابع

سازمان اسناد ملي ايران

متن کامل