دانش آموزان بجنورد در گفت و گو با رستاخیز

عنواندانش آموزان بجنورد در گفت و گو با رستاخیز
گونهمقاله
عنوان فرعیکتابهای ارسالی برای مدارس قابل استفاده نیست "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۸۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتجهیزات آموزشی, رستاخیز, فضاهای آموزشی, کتابخانه آموزشگاهی, مقاله
متن کامل

گزارش برگزاری جلسه ی گفت وگو با شرکت گروهی از دانش آموزان مدرسه های راهنمایی و دبیرستان شهرستان بجنورد و معاون آموزش و پرورش شهرستان درباره ی نارسایی های موجود در مدرسه های این شهرستان از جمله: نبود آزمایشگاه، کتابخانه، کمبود محیط آموزشی و وسایل ورزشی.Running sports | Nike