دانش آموزان، معلمان، آقا و خان ملکی(مدیران مدرسه)، همدان

دانش آموزان، معلمان، آقا و خان ملکی(مدیران مدرسه)، همدان
عنواندانش آموزان، معلمان، آقا و خان ملکی(مدیران مدرسه)، همدان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۶
تاریخ نشر

ژوئن ۱۹۲۷= (۱۳۰۶)

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, منابع دیداری
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل