داستانهای قابوس نامه (۲۵)

عنوانداستانهای قابوس نامه (۲۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرممیز, مرتضی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۵-۱۳۸۴

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۲

شماره صفحهص ۲۵
وضعیت رنگ

طراحی(قلم و آب مرکب)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, داستانهای قابوس نامه, کتاب مصور, مرتضی ممیز, منابع دیداری
متن کامل
داستانهای قابوس نامه (۲۵)