داستانهای شب(۲۵)

عنوانداستانهای شب(۲۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتنگرن, گوستاو
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۶

شماره صفحهص۲۵
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, داستانهای شب, کتاب مصور, گوستاو تنگرن, منابع دیداری
متن کامل
داستانهای شب(۲۵)