داستانخوانی

عنوانداستانخوانی
گونهسند
شماره دسترسی ۴۵۲ت
فرستندهصنعتی زاده کرمانی (دولت آبادی), مهدخت
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۰
تاریخ نشر

۱۸مهر۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, مهدخت‌ دولت‌ آب‍ادی‌(استاد آموزشگاه‌ مربی‌ ک‍ودک‌)
متن کامل

ارائه راهکارهایی برای داستان گویی وخواندن کتاب برای کودکان ومعرفی نمونه ها ی مناسب درقالب جزوه درس ادبیات کودکان .