دادگاه اطفا ل: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۶

عنواندادگاه اطفا ل: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۶
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در موردیکه اطفال مرتکب جرمی شوند رسیدگیهای مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق از طرف دادگاه اطفا ل بعمل خواهد آمد و دادگاه مزبور کلیه وظائفی را که طبق قانون برعهده ضابطین دادگستری است انجام خواهد داد. برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال میتواند بهر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.