دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۳۲

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۳۲
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

وزارت دادگستری مامور اجراء این قانون است.