دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۷

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۷
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

برای اجرای مقررات این قانون وزارت دادگستری مجاز است از محل وجوه اموال بلاصاحب و بلا وارث و یا وجوهی که اداره اوقاف برای این امر تخصیص میدهد استفاده نماید.