دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۶

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۶
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در مواردیکه رفتار و اخلاق طفل موجب فساد اخلاق اطفال دیگر میشود طفل مزبور بدستور دادگاه اطفال بقسمت زندان انتقال خواهد یافت و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش دادگاه مجددا دستور انتقال او را بقسمت اصلاح و تربیت برای بقیه مدت خواهد داد.MysneakersBuy online Sneaker for Men