دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۵

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۵
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

قاضی اطفال لااقل هر سه ماه یک مرتبه شخصا از کانون اصلاح و تربیت بازدید و نسبت بامور و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنها رسیدگی خواهد کرد.