دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۳

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۳
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

کانون اصلاح و تربیت شامل سه قسمت خواهد بود.
اول- قسمت نگاهداری موقت.
دوم - قسمت اصلاح وتربیت.
سوم – زندان.
اطفالی که هنوز درباره آنان از طرف دادگاه تصمیمی اتخاذ نشده بقسمت اول اعزام خواهند گردید و اطفالیکه در مورد آنان تصمیم اعزام بکانون اصلاح و تربیت اتخاذ شود برحسب مورد بقسمت دوم یا سوم اعزام خواهند گردید و در هر قسمت محل نگاهداری دختران از محل پسران مجزی خواهد بود.Sneakers StoreSneakers