دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۲

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۲
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرائ این قانون تاسیس مینماید.bridge mediaAIR MAX PLUS