دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۰

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۲۰
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در مورد جنایاتی که مجازات آن اعدام یا حبس موید است طفل در قسمت نگاهداری موقت توقیف خواهد شد کیفیت توقیف در آئین نامه وزارت دادگستری معین خواهد شدjordan release date男性必見!パイパンにしてみたらメリットしかなかった体験談