دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۱۹

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۱۹
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در جریان تحقیقات مقدماتی بتشخیص دادگاه مخصوص اطفال ممکنست طفل بقسمت نگاهداری موقت کانون اصلاح و تربیت اعزام گردد یا بولی یا سرپرست او تسلیم شود یا التزام باینکه هر وقت دادگاه اطفال او را خواست معرفی نماید و در صورت عدم معرفی وجه التزام را بپردازد