دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۱۸

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۱۸
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در مورد اطفالیکه بیش از ۱۲ سال تمام و تا هیجده سال تمام دارند هرگاه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید.
۱- تسلیم باولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد بتادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل
۲- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه
۳- اعزام بکانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال
۴- اعزام بزندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از پانزده سال تمام است از ششماه تا پنجسال.Adidas footwearNike Air Max 90 Valentines Day 2021 DD8029-100 Release Info , Gov