دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۱۷

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۱۷
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در مورد اطفالیکه سن آنان بیش از ۶سال تمام و تا ۱۲سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد.
۱- تسلیم باولیاء با سرپرست با اخذ تعهد بتادیب و تربیت و مواظبت درحسن اخلاق طفل
۲- اعزام طفل بکانون اصلاح و تربیت بمنظور تادیب و تربیت برای مدت از یکماه تا ۶ماه (در مواردی که بجهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او بتادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد)