دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۸

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۸
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه دلایل توجه اتهام موجود نباشد دادگاه قرار منع تعقیب صادر نموده والا قرار رسیدگی صادر و وقت جلسه دادرسی را بسرپرست قانونی طفل و دادستان ابلاغ مینماید .