دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۱۳

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۱۳
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در صورتیکه یک یا چند طفل بشرکت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده یا در ارتکاب جرم معاونت کرده باشند فقط بجرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد.