دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۱۱

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۱۱
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

هر گاه اتهام از درجه جنایت باشد دادگاه بسرپرست قانونی طفل اعلام مینماید که وکیلی برای او تعیین نموده و یا شخصا برای دفاع د ر دادگاه حاضر شود- هرگاه سرپرست اقدام به تعیین وکیل ننماید و شخصا نیز در دادگاه حاضر نشود چنانچه دادگاه مداخله وکیل را ضروری تشخیص دهد وکیل تسخیری برای طفل معین خواهند نمود در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست میتواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید.Sports ShoesAlle Artikel