دادگاه اطفال: اطفال بزهکار: فصل اول – تشکیلات و صلاحیت - ماده ۵

عنواندادگاه اطفال: اطفال بزهکار: فصل اول – تشکیلات و صلاحیت - ماده ۵
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاه محل وقوع جرم یا محل کشف جرم یا محلی که طفل در آنجا یافت شده یا محل اقامت طفل یا ابوین یا سرپرست او یا محلی که طفل تحت حفاظت قرار گرفته است صلاحیت دارد