دادگاه اطفال: اطفال بزهکار: فصل اول – تشکیلات و صلاحیت - ماده ۴

عنواندادگاه اطفال: اطفال بزهکار: فصل اول – تشکیلات و صلاحیت - ماده ۴
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

بکلیه جرائم اطفال که سن آنها بیش از ۶ سال تمام و تا هیجده سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی میشود. اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزائی نخواهند بودRunning sports嫌われてるの?目を合わせてくれない女子の心理۵選