دادگاه اطفال: اطفال بزهکار: فصل اول – تشکیلات و صلاحیت - ماده ۲

عنواندادگاه اطفال: اطفال بزهکار: فصل اول – تشکیلات و صلاحیت - ماده ۲
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری از بین قضاتیکه صلاحیت آنان رابرای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد. قضات مزبور از لحاظ قوانین استخدامی در ردیف روسا شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بودaffiliate link traceWomen's Sneakers