دادگاه اطفال: اطفال بزهکار: فصل اول – تشکیلات و صلاحیت - ماده ۱

عنواندادگاه اطفال: اطفال بزهکار: فصل اول – تشکیلات و صلاحیت - ماده ۱
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در حوزه هر دادگاه شهرستان یک یا چند دادگاه اطفال تشکیل خواهد شد و تا وقتیکه دادگاه اطفال تشکیل نشده بجرائم اطفال در دادگاه جنحه طبق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد ولی در نقاطیکه کانون اصلاح و تربیت بترتیب مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد