خ‍روس‌ زری‌ پ‍ی‍ره‍ن‌ پ‍ری (۳۳)

عنوانخ‍روس‌ زری‌ پ‍ی‍ره‍ن‌ پ‍ری (۳۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۲-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۶

شماره صفحهص [۳۳]
وضعیت رنگ

نقاشی ( گواش ) و قلم

موضوعتصویر, تصویر کتاب, خروس زری پیرهن پری, فرشید مثقالی, منابع دیداری
متن کامل
خ‍روس‌ زری‌ پ‍ی‍ره‍ن‌ پ‍ری (۳۳)