خرگوش کوچولو،نهنگ،فیل(۴)

عنوانخرگوش کوچولو،نهنگ،فیل(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمرن, لینز
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٤
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, خرگوش کوچولو ، نهنگ ، فیل, کتاب تصویری, لینز مرن, منابع دیداری
متن کامل
خرگوش کوچولو،نهنگ،فیل(۴)