خرگوش زشت(۲۴)

عنوانخرگوش زشت(۲۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگررودمن, د.
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۴

شماره صفحهص۲۴
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, خرگوش زشت, د رودمن, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
خرگوش زشت(۲۴)