خدمتگزاران قدیمی فرهنگ

عنوانخدمتگزاران قدیمی فرهنگ
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۵ ش۱۱و۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹-۳۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح خدمات علی محمد فره‌وشی (مترجم همایون ) که از خدمتگزاران قدیم فرهنگ می‌باشدRunning Sneakers | Nike - Shoes & Sportswear Clothing