خبرهای فرهنگی کشور: پذیرائی وزارت فرهنگ از سرای ایلات و عشایر

عنوانخبرهای فرهنگی کشور: پذیرائی وزارت فرهنگ از سرای ایلات و عشایر
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۳
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

خبری مربوط به دعوتی که از سران ایلات و عشایر در تهران شده بود که ضمن آن آنها با وزارت فرهنگ مشکلات تحصیلی و نواقص آن را در میان گذاشتندbridge media | Nike Shoes