خبرهای فرهنگی: سازمان کتابهای درسی ایران تأسیس شد

عنوانخبرهای فرهنگی: سازمان کتابهای درسی ایران تأسیس شد
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

آبان ۱۳۴۲

شماره

دوره۳۳ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۳
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

خبر تأسیس سازمان کتاب های درسی ایران و انتصاب محمود بهزاد طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران به ریاست این سازمان و محمود صناعی، رضا اقصی و احمد آرام طبق تصویب شورای عالی فرهنگ به عنوان شورای امنای آن سازمان برگزیده شدند. از اول آذرماه ۱۳۴۲ سازمان رسماً کار خود را آغاز می کند و نخستین دسته از کتاب های دبیرستانی از اول بهمن ماه آماده چاپ خواهد بودSneakers Store | JORDAN BRAND