خبرنگاران ما گزارش میدهند: دبیرستان ابوریحان

عنوانخبرنگاران ما گزارش میدهند: دبیرستان ابوریحان
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولدنوشته شده
تاریخ نشر

[۱۳۴۸]

شماره

س۳ ش[۱۳۶]

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۸
موضوعجوانان امروز, دبیرستان ابوریحان, روزنامه دیواری, مقاله
متن کامل

خبر انتشار نشریه ی دیواری لبخند و نشریه بهارگل توسط دانش آموزان دبیرستان ابوریحان.