خانواده یعقوب رستگار، تهران

خانواده یعقوب رستگار، تهران
عنوانخانواده یعقوب رستگار، تهران
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۹
تاریخ نشر

۱۹۴۰= (۱۳۱۹)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دختران, عکس
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل