خانواده میرزا حسن رشدیه، تبریز

خانواده میرزا حسن رشدیه، تبریز
عنوانخانواده میرزا حسن رشدیه، تبریز
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, حسن رشدیه, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

از راست پایین: نرگس رشدیه، عفت رشدیه؛ از راست بالا: ضیالادین رشدیه، میرزا حسن رشدیه، بینش پور (معلم مدرسه رشدیه)