خانواده لیویان، مشهد

خانواده لیویان، مشهد
عنوانخانواده لیویان، مشهد
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دختران, عکس
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل