خانواده حکیم نصیر فرهومند، همدان

خانواده حکیم نصیر فرهومند، همدان
عنوانخانواده حکیم نصیر فرهومند، همدان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۳
تاریخ نشر

۱۹۲۴= (۱۳۰۳)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دختران, عکس
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل