خانواده‌ای اهل تبریز

عنوانخانواده‌ای اهل تبریز
گونهعکس
شماره دسترسی۱-۱۰۲ ع
سال انتشار۱۳۰۴
تاریخ نشر

۱۳۰۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
خانواده‌ای اهل تبریز