خانواده، تهران

خانواده، تهران
عنوانخانواده، تهران
گونهعکس
سال انتشار۱۳۲۱
تاریخ نشر

۱۳۲۱

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل