خاله قرباغه و عروسی لاک پشت و ملانصرالدین(۱۳)

عنوانخاله قرباغه و عروسی لاک پشت و ملانصرالدین(۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۰۸

شماره صفحهص۱۳
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, خاله قرباغه و عروسی لاک پشت و ملانصرالدین, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
خاله قرباغه و عروسی لاک پشت و ملانصرالدین(۱۳)