خاله سوسکه و آقا موشک(۴)

عنوانخاله سوسکه و آقا موشک(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۱۵

شماره صفحهص۴
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, خاله سوسکه و آقا موشک, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
خاله سوسکه و آقا موشک(۴)