حکایت

عنوانحکایت
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

ادبیات داستانی ادبیات شفاهی

منابع

آشنایی با ادبیات، ص ۱۱۴

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

سلسله ماجراهای شیرین و اغلب کوتاهی است که توسط نویسندگان و یا شاعران خلق می‌شود. حکایت‌ها در ادبیات پیشین جایگاه ارزشمندی داشته است و دارای نتیجه‌های اخلاقی و نیز دربردارنده‌ی پندها و اندرزهای اجتماعی برای کودکان و نیز بزرگان می‌باشد.