حقیقت و مرد دانا (۱۹)

عنوانحقیقت و مرد دانا (۱۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرممیز, مرتضی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٥-١٣٨٤

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٥

شماره صفحهص ١٩
وضعیت رنگ

نقاشی(گواش)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, حقیقت و مرد دانا, کتاب مصور, مرتضی ممیز, منابع دیداری
متن کامل
حقیقت و مرد دانا (۱۹)