حقوق کودک

عنوانحقوق کودک
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمدیرنیا, جواد, کاتوزیان, ناصر
متن کامل

تعریف کودک در حقوق ایران، اعلامیه جهانی حقوق کودک و مساله آموزش و پرورش، حدود آموزش و پرورش در قانون مدنی ایران، احترام کودکان به والدین و اطاعت از آنان در اسلام، موسسات حمایت کودک در ایران، کمیته رفاه کودکان و قطعنامه‌ی این کمیته درباره‌ی رفاه کودکان.