حاج میرزا احمد مدرس اول ، تبریز

حاج میرزا احمد مدرس اول ، تبریز
عنوانحاج میرزا احمد مدرس اول ، تبریز
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

مدیر مدرسه‌ی رشدیه و اتحاد نوبر