جوجه اردک زشت(۶)

عنوانجوجه اردک زشت(۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٦
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, جوجه اردک زشت, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
جوجه اردک زشت(۶)