جوجه اردک زشت(۳)

عنوانجوجه اردک زشت(۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٣
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, جوجه اردک زشت, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
جوجه اردک زشت(۳)