جم جمک برگ خزون(۱۲)

عنوانجم جمک برگ خزون(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکلانتری, پرویز
تاریخ تولد - وفات

١٣١٠-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٨

شماره صفحهص[١٢]
وضعیت رنگ

کلاڑ و نقاشی(گواش)

موضوعپرویز کلانتری, تصویر, تصویر کتاب, جم جمک برگ خزون, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
جم جمک برگ خزون(۱۲)