جمعیت حمایت کودکان کرولال وکور

عنوانجمعیت حمایت کودکان کرولال وکور
گونهسند
فرستندهباغچه بان, جبار, هیئت مدیره جمعیت حمایت کودکان کر و لال و کور,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۳۷
تاریخ نشر

۵دی ۱۳۳۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, هیئت مدیره جمعیت حمایت کودکان کرولال وکور
متن کامل

دعوت جبار باغچه بان برای برای رسیدگی به کارهای جمعیت حمایت کودکان کرولال وبرگزاری جلسه هیئت مدیره .