جمعیت ایرانی حمایت کودکان، پرسش نامه از پزشکان درباره وضع کودکان بیمار

عنوانجمعیت ایرانی حمایت کودکان، پرسش نامه از پزشکان درباره وضع کودکان بیمار
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۱

شماره

س۲ ش۱۰و۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۱-۳۲
موضوعبهداشت کودک, جمعیت ایرانی حمایت کودکان, حمایت کودکان, مقاله
متن کامل

پرسش نامه هایی درباره سنجش وضعیت کودکان بیمار به وسیله پرسشهایی که از پزشکان شده است .